شیرینی گیاهی

نوع نمایش :
43 کالا
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) پسته ای حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) پسته ای مخصوص حسن زاده:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: پسته، هل، زعفران
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
110000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) گل محمدی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) گل سرخ مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: گل سرخ
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
55000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) زرشکی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) زرشکی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: زرشک
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
55000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) هلدار حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) هل دار مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
50000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) دارچینی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) دارچینی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: دارچین، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
50000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) قره قروتی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) قره قروتی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: گل سرخ
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
55000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) کنجدی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) کنجدی مخصوصحسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: کنجد، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
50000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) لیمویی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) لیمویی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: مغز لیمو عمانی
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
50000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) نارگیلی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) نارگیلی مخصوصحسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: پودر نارگیل
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
50000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) مخلوط حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) مخلوط مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: مخلوط
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
65000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) دو رنگ حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) دو رنگ مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: هل سبز و کاکائو
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
50000
0
مقایسه

آبنبات قندی چای ترش حسن زاده

ویژگی های آبنبات قندی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: چای ترش
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
48000
0
مقایسه

آبنبات قندی زعفرانی حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات قندی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: زعفران
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
48000
0
مقایسه

آبنبات قندی لیمویی حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات قندی لیمویی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: لیمو
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
48000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) کاکائویی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) کاکائویی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: کاکائو، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
50000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) بهاره فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) بهاره مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: مخلوط 16 آبنبات فیاض
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) ساده حسن زاده بجنورد

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) ساده حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) پسته ای هلدار زعفرانی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) پسته ای، هلدار، زعفرانی فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: پسته، هل، زعفران
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) هلدار فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) هلدار مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: هل
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) گل محمدی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) گل محمدی فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: گل محمدی
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) کنجدی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) کنجدی فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: کنجد
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) زرشکی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) زرشکی مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: زرشک
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) بهار نارنج فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) بهار نارنج مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: بهار نارنج
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

قندنوش گیاهی

ویژگی های قندنوش گیاهی:
» وزن خالص: 300 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: زعفران- گل محمدی- آویشن- دارچین- گل گاوزبان- لیمو- کاکوتی- زنجبیل- به لیمو- چای ترش
به من اطلاع بده
0
loading

در حال بازیابی ...

رهگيري سفارش


هفت روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز پاسخگوی شما هستیم.