30000 8000
زیرگروه ها

شیرینی جات

نوع نمایش :
29 کالا
پیشنهاد ویژه
آبنبات (شکر پنیر) پسته ای مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
موجود

آبنبات (شکر پنیر) پسته ای مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) پسته ای مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: پسته، هل، زعفران
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
22000
آبنبات (شکر پنیر) مخلوط مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) مخلوط مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) مخلوط مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: مخلوط
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
13500
آبنبات (شکر پنیر) قره قروتی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) قره قروتی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) قره قروتی مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: گل سرخ
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
12500
آبنبات (شکر پنیر) گل سرخ (محمدی) مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) گل سرخ (محمدی) مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) گل سرخ مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: گل سرخ
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
12500
آبنبات (شکر پنیر) دو رنگ مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) دو رنگ مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) دو رنگ مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: هل سبز و کاکائو
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
11000
آبنبات قندی زعفرانی تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات قندی زعفرانی تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات قندی لیمویی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: زعفران
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
12500
آبنبات قندی لیمویی تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات قندی لیمویی تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات قندی لیمویی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: لیمو
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
11000
آبنبات (شکر پنیر) نارگیلی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) نارگیلی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) نارگیلی مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: پودر نارگیل
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
11000
آبنبات (شکر پنیر) هلدار مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) هلدار مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) هل دار مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
11000
آبنبات (شکر پنیر) لیمویی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) لیمویی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) لیمویی مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: مغز لیمو عمانی
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
10000
آبنبات (شکر پنیر) کنجدی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) کنجدی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) کنجدی مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: کنجد، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
11000
آبنبات (شکر پنیر) کاکائویی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) کاکائویی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) کاکائویی مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: کاکائو، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
11000
آبنبات (شکر پنیر) زرشکی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) زرشکی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) زرشکی مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: زرشک
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
12500
آبنبات (شکر پنیر) دارچینی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) دارچینی مخصوص تولید حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) دارچینی مخصوص:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: دارچین، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
11000
نقل گردویی تولید فدایی بجنورد -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نقل گردویی تولید فدایی بجنورد

ویژگی های نقل گردویی:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: دارچین
30000
آبنبات (شکر پنیر) هلدار تولید فدایی (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) هلدار تولید فدایی (بجنورد)

ویژگی های آبنبات هلدار:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: هل
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
8000
آبنبات (شکر پنیر) زنجبیلی تولید فدایی (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) زنجبیلی تولید فدایی (بجنورد)

ویژگی های آبنبات زنجبیلی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: زنجبیل
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
8000
آبنبات (شکر پنیر) نارگیلی تولید فدایی (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) نارگیلی تولید فدایی (بجنورد)

ویژگی های آبنبات نارگیلی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
8000
آبنبات (شکر پنیر) بهارنارنج تولید فدایی (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) بهارنارنج تولید فدایی (بجنورد)

ویژگی های آبنبات بهارنارنج:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: بهارنارنج
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
8500
آبنبات (شکر پنیر) پسته ای هلدار تولید فدایی (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) پسته ای هلدار تولید فدایی (بجنورد)

ویژگی های آبنبات پسته ای مخصوص:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: پسته
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
17000
آبنبات (شکر پنیر) کاکائو دو رنگ تولید فدایی (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) کاکائو دو رنگ تولید فدایی (بجنورد)

ویژگی های آبنبات کاکائو دو رنگ:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: کاکائو
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
8000
آبنبات (شکر پنیر) گل محمدی تولید فدایی (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) گل محمدی تولید فدایی (بجنورد)

ویژگی های آبنبات گل محمدی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: گل محمدی
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
8000
آبنبات (شکر پنیر) قره قروتی تولید فدایی (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) قره قروتی تولید فدایی (بجنورد)

ویژگی های آبنبات قره قروتی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: قره قروت
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
8000
آبنبات (شکر پنیر) دارچینی تولید فدایی (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکر پنیر) دارچینی تولید فدایی (بجنورد)

ویژگی های آبنبات دارچینی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: دارچین
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
8000
loading

در حال بازیابی ...

رهگيري سفارش

هفت روز هفته ، ۲۴ ساعت شبانه‌روز پاسخگوی شما هستیم.

info@luxeshops.ir

ارتباط با فروشگاه اینترنتی لوکس شاپ