120000 21000
مارک

مسی

نوع نمایش :
36 کالا
پیشنهاد ویژه
مقایسه

دستبند نگین دار مسی کد 17

ویژگی های دستبند سه نگین مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز هر نگین: طول 1.7 و عرض 1.1 سانتی متر
» سایز زنجیر: طول 16 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

دستبند نگین دار مسی کد 16

ویژگی های دستبند سه نگین مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز هر نگین: طول 1.7 و عرض 1.1 سانتی متر
» سایز زنجیر: طول 16 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

دستبند سه نگین مسی کد 15

ویژگی های دستبند سه نگین مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز هر نگین: طول 1.7 و عرض 1.1 سانتی متر
» سایز زنجیر: طول 16 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

دستبند سه نگین مسی کد 14

ویژگی های دستبند سه نگین مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز هر نگین: طول 1.7 و عرض 1.1 سانتی متر
» سایز زنجیر: طول 16 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

دستبند سه نگین مسی کد 13

ویژگی های دستبند سه نگین مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز هر نگین: طول 1.7 و عرض 1.1 سانتی متر
» سایز زنجیر: طول 16 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

دستبند نگین دار مسی کد 12

ویژگی های دستبند نگین دار مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» ابعاد: طول 2.5 و عرض 1.7 سانتی متر و قطر حلقه 6 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

ست مسی نگین دار کد 02

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز انگشتر:
نگین:طول 1.7 و عرض 1.1
حلقه: قطر 2 سانتی متر
» سایز نگین گردنبند: طول 2.3 و عرض 1.8 سانتی متر
» سایز زنجیر گردنبند: طول 50 سانتی متر
» سایز نگین گوشواره: طول 1.8 و عرض 1.3
» سایز دستبند:
نگین: طول 2.3 و عرض 1.8 سانتی متر
حلقه: قطر 6 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نیم ست مسی کد 13

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1.9 و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2.4 و قطر 5 سانتی متر
» سایز گوشواره: طول 2.9 و عرض 1.9 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نیم ست مسی کد 12

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1.4 و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2.3 و قطر 5 سانتی متر
» سایز گوشواره: طول 3.7 و عرض 1 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نیم ست مسی کد 11

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1.5 و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2.5 و قطر 5 سانتی متر
» سایز گوشواره: طول 3.5 و عرض 1.2 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

ست مسی نگین دار کد 01

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز انگشتر:
نگین:طول 1.7 و عرض 1.1
حلقه: قطر 2 سانتی متر
» سایز نگین گردنبند: طول 2.3 و عرض 1.8 سانتی متر
» سایز زنجیر گردنبند: طول 50 سانتی متر
» سایز نگین گوشواره: طول 1.8 و عرض 1.3
» سایز دستبند:
نگین: طول 2.3 و عرض 1.8 سانتی متر
حلقه: قطر 6 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نیم ست مسی نگین دار کد 10

ویژگی های نیم ست مسی نگین دار:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز انگشتر:
نگین: طول 2.9 و عرض 1.9
حلقه: قطر 2 سانتی متر
» سایز نگین گردنبند: طول 2.9 و عرض 2 سانتی متر
» سایز زنجیر گردنبند: طول 47 سانتی متر
» سایز دستبند:
نگین: طول 2.9 و عرض 2 سانتی متر
حلقه: قطر 6 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نیم ست مسی نگین دار کد 09

ویژگی های نیم ست مسی نگین دار:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز انگشتر:
نگین:طول 1.7 و عرض 1.1
حلقه: قطر 2 سانتی متر
» سایز نگین گردنبند: طول 2.4 و عرض 1.7 سانتی متر
» سایز زنجیر گردنبند: طول 49 سانتی متر
» سایز نگین گوشواره: طول 1.7 و عرض 1.3 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نیم ست مسی کد 08

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1.4 و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2.4 و قطر 5 سانتی متر
» سایز گوشواره: طول 3.3 و عرض 1.1 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نیم ست مسی کد 07

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1.3 و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2.2 و قطر 5 سانتی متر
» سایز گوشواره: طول 2.9 و عرض 1.6 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نیم ست مسی کد 06

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1.4 و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2.3 و قطر 5 سانتی متر
» سایز گوشواره: طول 2.3 و عرض 1.1 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

دستبند مسی طرح بافت کد 10

ویژگی های دستبند مسی طرح بافت:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 8 میلی متر - قطر 6 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

دستبند مسی طرح گل کد 10

ویژگی های دستبند مسی طرح گل:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 1.5 سانتی متر - طول 7 و عرض 5 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

دستبند مسی طرح بافت کد 09

ویژگی های دستبند مسی طرح بافت:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 9 میلی متر و طول 6.5 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نیم ست مسی طرح هخامنش کد 05

ویژگی های نیم ست مسی طرح هخامنش:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1سانتی متر و قطر 1 سانتی متر و 7 میلی متر
» سایز دستبند: پهنا 1 سانتی متر و طول 6 و عرض 4.5 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نیم ست مسی طرح هخامنش کد 04

ویژگی های نیم ست مسی طرح هخامنش:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1سانتی متر و 9 میلی متر قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2 سانتی متر و طول 6.5 و عرض 5 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نیم ست مسی کد 03

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 6.5 میلی متر و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 8.5 میلی متر و طول 6.5 و عرض 5 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

نیم ست مسی طرح گل کد 02

ویژگی های نیم ست مسی طرح گل:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 5 میلی متر و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 6 میلی متر و طول 7 و عرض 5 سانتی متر
به من اطلاع بده
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

انگشتر مسی طرح گل کد 01

ویژگی های انگشتر مسی طرح گل:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 5 میلی متر و قطر 2سانتی متر
» قابلیت تنظیم: دارد
به من اطلاع بده
0
loading

در حال بازیابی ...


هفت روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز پاسخگوی شما هستیم.